دل تــــــــــنگ فـــــــردا دل تنگی های روزمره هر انسانی چه در یک روز و یا یک ماه ... آنقدر زیاد است که اگه با محرم دلی گفته نشود... سر به انفجار می نهد... . . . پس باید دل را تهی از غصه ها کرد... فاصله بین محرم و مجرم یک نقطه است... tag:http://deltangefarda.mihanblog.com 2020-07-05T16:42:24+01:00 mihanblog.com زائری بارانی ام، آقـا بـه دادم مـی رسی؟ 2017-12-19T13:34:08+01:00 2017-12-19T13:34:08+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/77 hosein aghaei زائری بارانی ام، آقـا بـه دادم مـی رسی؟بی پناهم، خسته ام، تنها؛ به دادم می رسی؟گـرچـه آهـو نیـستـم؛ اما پر از دلتنگی امضامن چشمان آهوهـا، بـه دادم می رسی؟از کبوترها کـه می پـرسم، نشانـم می دهندگنبد و گلدسته هایت را، به دادم می رسی؟ماهـی افـتاده بر خـاکم، لبـالـب تشنـگـیپـهنه آبی تـرین دریـا؛ به دادم می رسی؟مـاهِ نـورانیِ شب هـای سیـاهِ عـمرِ مـنماهِ من، ای ماهِ من؛ آیا به دادم می رسی؟من دخیل التماسم را بـه چشمت بستـه امهشتمین دردانه زهرا(س)، به دادم می رسی؟بـاز هم مشهد، مسافرها، هیاهـوی حـرمیک ن زائری بارانی ام، آقـا بـه دادم مـی رسی؟
بی پناهم، خسته ام، تنها؛ به دادم می رسی؟
گـرچـه آهـو نیـستـم؛ اما پر از دلتنگی ام
ضامن چشمان آهوهـا، بـه دادم می رسی؟
از کبوترها کـه می پـرسم، نشانـم می دهند
گنبد و گلدسته هایت را، به دادم می رسی؟
ماهـی افـتاده بر خـاکم، لبـالـب تشنـگـی
پـهنه آبی تـرین دریـا؛ به دادم می رسی؟
مـاهِ نـورانیِ شب هـای سیـاهِ عـمرِ مـن
ماهِ من، ای ماهِ من؛ آیا به دادم می رسی؟
من دخیل التماسم را بـه چشمت بستـه ام
هشتمین دردانه زهرا(س)، به دادم می رسی؟
بـاز هم مشهد، مسافرها، هیاهـوی حـرم
یک نفر فریاد زد: آقا! به دادم می رسی؟
]]>
سلام بر اهل بیت ع 2017-11-17T09:03:25+01:00 2017-11-17T09:03:25+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/76 hosein aghaei سلام بر رسول الله صسلام امام حسن مجتبی عیا حسین سلام بر شما سلام امام حسن مجتبی ع

یا حسین سلام بر شما

]]>
زیبای من ،عروس ِ قشنگ ِ شمالها ... 2016-08-27T15:31:01+01:00 2016-08-27T15:31:01+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/75 hosein aghaei زیبای من ،عروس ِ قشنگ ِ شمالها ای انـتـهای خـوب ِ همه احتمالـها...تا از خطوط ِ ممتد ِ چشمان ِ من رویپـر می شود تمام ِ شبم از سئوالها...حوای با مرام ِ منی مـی شناسمتمی چینم از خیالِ تو سیب ِ محالها...از سایه سار آیه ی ِ رحمت رسیده ایاز یک طلوع ِ ریخته در زیـر ِ شالها...رویای کهکشانی من در تو گم شدهای دامن ِ تو کوچه ی آهو خصالها...بالای گونه های تو فانوس ِ بندریپیراهنت قصیده ای از پـرتـقـالها...دلواپسم بـرای شما نـازنین ِ مـنمی تـرسم از نگاه ِ سیاه ِ شغالها زیبای من ،عروس ِ قشنگ ِ شمالها 
ای انـتـهای خـوب ِ همه احتمالـها
...
تا از خطوط ِ ممتد ِ چشمان ِ من روی
پـر می شود تمام ِ شبم از سئوالها
...
حوای با مرام ِ منی مـی شناسمت
می چینم از خیالِ تو سیب ِ محالها
...
از سایه سار آیه ی ِ رحمت رسیده ای
از یک طلوع ِ ریخته در زیـر ِ شالها
...
رویای کهکشانی من در تو گم شده
ای دامن ِ تو کوچه ی آهو خصالها
...
بالای گونه های تو فانوس ِ بندری
پیراهنت قصیده ای از پـرتـقـالها
...
دلواپسم بـرای شما نـازنین ِ مـن
می تـرسم از نگاه ِ سیاه ِ شغالها ]]>
امان از دل مجازی ... 2016-07-24T15:54:35+01:00 2016-07-24T15:54:35+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/74 hosein aghaei امان از دست این کیبورد مجازیحرف هایم را هم مجازی معنا میکند امان از دست این کیبورد مجازی
حرف هایم را هم 
مجازی معنا میکند
]]>
رها شو ... 2016-07-24T15:50:41+01:00 2016-07-24T15:50:41+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/73 hosein aghaei هر چه از زمانه می گذردمردم دلتنگ تر می شونداین خاصیت دل بستن بهاین دنیاس هر چه از زمانه می گذرد
مردم دلتنگ تر می شوند
این خاصیت دل بستن به
این دنیاس
]]>
بغض لحظه ها ... 2016-07-24T15:46:36+01:00 2016-07-24T15:46:36+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/72 hosein aghaei  گاهی آنقدر حرف هایی نگفته داری کهباید برای گفتنش با خودت حرف بزنیاما اتهام به دیوانه بودن تو رامحتاط تر می کند ...  گاهی آنقدر حرف هایی نگفته داری که
باید برای گفتنش با خودت حرف بزنی
اما اتهام به دیوانه بودن تو را
محتاط تر می کند ...
]]>
این روزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــآ.. 2015-11-05T07:13:24+01:00 2015-11-05T07:13:24+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/71 hosein aghaei آمار هسته یی شدن احوالم را کجا تایپ کنم

آمار هسته یی شدن احوالم را کجا تایپ کنم

]]>
غروب عمر من ... 2015-03-22T07:30:25+01:00 2015-03-22T07:30:25+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/68 hosein aghaei هر جمعه ای که می گذرد پیر می شوی درهر غروب آن تو دلگیر می شوی می ترسم آقا که بگویی به این گدا تو باعث این همه تاخیر می شوی

هر جمعه ای که می گذرد پیر می شوی


درهر غروب آن تو دلگیر می شوی


می ترسم آقا که بگویی به این گدا


تو باعث این همه تاخیر می شوی

]]>
انفجار بغض... 2015-01-27T12:32:19+01:00 2015-01-27T12:32:19+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/67 hosein aghaei خوش بحالانارها و انجیرهادلتنگ که میشوند می ترکند خوش بحال

انارها و انجیرها

دلتنگ که میشوند می ترکند
]]>
مردانگی... 2014-11-30T09:45:17+01:00 2014-11-30T09:45:17+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/66 hosein aghaei مرد زمانه ی خویش باش ...

مرد زمانه ی خویش باش ...

]]>
صدای زنگ کاروان می آید... 2014-10-24T21:19:46+01:00 2014-10-24T21:19:46+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/65 hosein aghaei ربنا  آتنا  کربلا...

ربنا  آتنا  کربلا...

]]>
خــودم ... 2014-08-10T05:54:15+01:00 2014-08-10T05:54:15+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/64 hosein aghaei گاهی دلم برای خودم تنگ می شود   خیلی از خود       دور    شده ام

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

 

خیلی از خود       دور    شده ام

]]>
با پنبه سر بریدن 2014-05-15T08:48:07+01:00 2014-05-15T08:48:07+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/63 hosein aghaei قضاوت کردن با  پنبه سر بریدن است مراقب باشیم  دلی را به پای دار نکشیم حرفی که از دهان خارج شد دیگر برای ما نیست

قضاوت کردن با  پنبه سر بریدن است

مراقب باشیم  دلی را به پای دار نکشیم

حرفی که از دهان خارج شد دیگر برای ما نیست

]]>
خــم بــه ابـــرو نـیـــاور... 2014-04-05T10:49:29+01:00 2014-04-05T10:49:29+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/62 hosein aghaei در مـقــابــل مشکــلاتـــ زنــدگــی خــم بــه ابـــرو نـیـــاور کــارگـــردان همـیـشـــه سخـتـــ تــریــن نقـش هـــا را بـــه بهتـــریـــن بـــازیـگــر مـــی دهــد . . . در مـقــابــل مشکــلاتـــ زنــدگــی

خــم بــه ابـــرو نـیـــاور

کــارگـــردان همـیـشـــه سخـتـــ تــریــن نقـش هـــا را

بـــه بهتـــریـــن بـــازیـگــر مـــی دهــد . . .
]]>
کــــــــــلاف دلـــــم... 2014-02-16T14:16:57+01:00 2014-02-16T14:16:57+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/61 hosein aghaei هوای فاصله سرد است... من از کلاف دلم برایت خیال گرم می بافم...

هوای فاصله سرد است...

من از کلاف دلم برایت خیال گرم می بافم...

]]>
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را... 2014-02-04T06:37:32+01:00 2014-02-04T06:37:32+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/60 hosein aghaei پیر شدم پیر تو ای جوونی


پیر شدم پیر تو ای جوونی

]]>
م مثل مادر... 2013-12-29T09:07:09+01:00 2013-12-29T09:07:09+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/56 hosein aghaei   عصاره ی همه ی مهربانی ها را گرفتند و از اآن مادر راساختند...  

 

عصاره ی همه ی مهربانی ها را گرفتند و از اآن مادر راساختند...

 

]]>
اربعین حسین ...چهل منزل 2013-12-18T09:46:13+01:00 2013-12-18T09:46:13+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/54 hosein aghaei اربعین حسین ...چهل منزل

اربعین حسین ...


چهل منزل

]]>
مسافر بهشت... 2013-10-24T17:26:34+01:00 2013-10-24T17:26:34+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/53 hosein aghaei عمر من قد نمیدهد ...به سفرت بگو کوتاه بیاید یا صاحب الزمان(عج)

عمر من قد نمیدهد ...به سفرت بگو کوتاه بیاید یا صاحب الزمان(عج)

]]>
نمیدانم... 2013-09-26T19:36:38+01:00 2013-09-26T19:36:38+01:00 tag:http://deltangefarda.mihanblog.com/post/52 hosein aghaei "خدایا نمیدانم از دست داده ام یا از دست رفته ام که روزگارم چنین است......  

"خدایا
نمیدانم
از دست داده ام
یا از دست رفته ام
که روزگارم چنین است......

 

]]>